Algemene voorwaarden

● Het is verboden om te duiken
● Het dragen van schoenen is verplicht
● Meedoen is op eigen risico
● U moet kunnen zwemmen.
● Het is verboden elkaar tijdens de wedstrijd opzettelijk te hinderen. Deelnemers zijn verplicht het water in en uit te
gaan op het aangegeven parcours.
● Behalve de jury zijn er op het parcours mensen aanwezig om een correcte race in de gaten te houden. Wie
zich niet aan dit reglement houdt kan worden gediskwalificeerd.
● De organisatie Braggeltocht Garnwerd en/of organisaties rondom Garnwerd Grandioos zijn tegenover deelnemers niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door deelnemers in verband met deelname aan de Braggeltocht Garnwerd,  direct of indirect of op welke wijze dan ook worden geleden, inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgschade.
● Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren deelnemers uitdrukkelijk deze Algemene voorwaarden te
hebben gelezen en van de inhoud kennis genomen te hebben en daarmee onvoorwaardelijk akkoord gaan.
● Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Braggeltocht Garnwerd 2017, dit door ondertekening van het inschrijfformulier door ouder/voogd.